Информация за безработни/неактивни лица, желаещи да участват като детегледачи в проект „Родители в заетост”

Проект „Родители в заетост” е насочен към осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот от страна на родителите. Чрез предвидените дейности по проекта, родители на деца на възраст от 0 до 5 години, ще имат възможност да продължат не само своето кариерно развитие, но и същевременно да осигурят сигурна и качествена грижа за децата си.
От друга страна, проектът осигурява и възможности за трудова активност и улеснява включването на безработни и неактивни лица на пазара на труда, като същите ще бъдат наети като детегледачи по проекта.
ВАЖНО: Лица, допустими за детегледачи по проекта са:
o Търсещи работа младежи до 29 г. вкл.
o Търсещи работа, безработни и неактивни лица над 30г.
o Лица в неравностойно положение на пазара на труда
ВАЖНО: Субсидираната заетост на едно лице, полагащо грижа за дете/ца е с максимална продължителност до 18 месеца или до навършване на 5 годишна възраст на детето/децата.
Заявления от безработни лица ще се приемат, след извършване на подбор и класиране на заявленията на родителите в Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград, в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа или на специално създадения електронен адрес roditeli-v-zaetost@az.government.bg.

Към Заявлението кандидатите подават Декларация, с която декларират, че отговарят на следните изисквания:
- добро здравословно състояние;
- нямат влязла в сила присъда за престъпления от общ характер;
- не са поставени под запрещение;
- нямат наложени забрани за изпълнение на професия и/или заемане на длъжност „детегледач”;
- нямат образувани досъдебни производства за престъпления от общ характер;
- имат готовност да представят съответните документи при изискване от ДБТ за декларираните обстоятелства (в случай че са одобрени от родителите и с тях се сключва тристранно споразумение по проекта).
За наетите лица за осигуряване на грижа за деца от 0 до 5 г. са предвидени средства за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата, установена за страната, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО (както и всички доплащания по приложимото национално законодателство - обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за прослужено време и др.) за лицето, полагащо грижи за едно дете за 8-часов работен ден.
Предвижда се и допълнително възнаграждение в размер на ½ минималната работна заплата, установена за страната за детегледача, в случай че полага грижи за две или повече деца от семейството.

ВАЖНО: Срокът, за който родителите подали заявления, могат да получат грижа за децата си е с максимална продължителност 18 месеца или до навършване на 5-годишна възраст.
 
Топ новини