Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград уведомява работодателите от общините Ботевград, Правец и Етрополе, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29г. възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 614 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 229 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 342 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 553 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 076 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 8 074 лв.;
• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.51, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 658 лв.;
 безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ)- свободни средства – 3 295 лв.

По горепосочените мерки работодателите могат да подават заявки за свободни работни места в периода от 16.04.2018г. до 24.04.2018г. включително.

Извън горепосочения срок работодателите могат да кандидатстват и за преференции (финансови средства) както следва:

• обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ (по реда на чл.63 от ППЗНЗ) – 7 184 лв.;


Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Ботевград, пл. „Незнаен воин” № 7, ет. 4, стая № 8, както и на тел.: 0723/60-161.

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в: гр. Етрополе и гр. Правец 
Топ новини