Информационна среща за работодатели се проведе в ДБТ-Ботевград

Дирекция „Бюро по труда” Ботевград организира информационна среща за работодатели. На нея бяха поканени представители от различни сфери на местния бизнес в региона на дирекцията. Главната цел на инициативата бе запознаване на
работодатели с условията на стартирала процедура за насърчителни режими по „Програми и мерки”.
На събитието бяха обсъдени всички мерки и програми, които дирекцията е обявила на своя сайт bt.botevgrad.com. И.д. Директорът –Боряна Рускова-Методиева и началник отдел „ПУ” –Маргарита Терзийска информираха и консултираха работодатели с цел да се покажат националните приоритети в областта на заетостта и пазара на труда с подчертаване на конкретните целеви групи.
Насърчиха участието на работодателите при осигуряване на заетост и интегриране на безработните лица на пазара на труда.
И.д директорът Боряна Рускова-Методиева наблегна на няколко от мерките за насърчаване на работодатели:
- Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време безработни младежи до 29 г. с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ).
- Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ).
- Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ).
- Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване. Безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.55г ал.4 от ЗНЗ).
Началник отдел „АППТ” - Даниела Иванова запозна присъстващите с процедурата и начина кандидатстване, заедно с необходимите документи.
При интерес на работодателите за повече информация могат да заповядат в ДБТ -Ботевград.