ПОКАНА

Асоциация на българските лидери и предприемачи ви кани на
Информационна среща на тема “ ЗАЩО ДА СТАНА ПРЕДПРИЕМАЧ ”
14 МАРТ 2019 Г . | 18.30 - 20.00 ЧАСА | ГРАД БОТЕВГРАД| ХОТЕЛ БОТЕВГРАД
и Обучение на тема “КАК ДА СТАНА ПРЕДПРИЕМАЧ ”
25-30 МАРТ 2019 Г. | 9.00 - 17.30 ЧАСА | ГРАД БОТЕВГРАД| ХОТЕЛ БОТЕВГРАД
по проект
B.O.S.S. – МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС
УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО .
ЗАПАЗЕТЕ ВАШЕТО МЯСТО КАТО СЕ ОБАДИТЕ НА 0885 425 830
ИЛИ ПИШЕТЕ ДО YIVANOVA@ABLEBULGARIA.ORG .
“B.O.S.S. - МОЯТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ КАТО СОБСТВЕНИК НА БИЗНЕС”, е проект на
Сдружение “Асоциация на Българските лидери и предприемачи” (ABLE) и се изпълнява съгласно
договор номер BG05M9OP001-1.023-0045-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
Приоритетна ос № 1 „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места“ по
процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.023 “Подкрепа за предприемачеството”.
Очакваме Ви!