За вас, безработни!

Дирекция “Бюро по труда”- Ботевград
Уведомява безработните лица от общините Ботевград и Правец, че от 12.03.2019г. могат да подадат в бюрото по труда и във филиала заявление за включване в следните обучения за професионална квалификация:

№ Проект Обучение – вид, Образова- Крайна дата
наиименование/специалност телни за подаване
изисквания на заявление
1. „Ние също Професия „Работник в озеленяването”, 4 клас 22.03.2019г.
можем-2- I СПК
2019”

2. „Успешни Професия „Готвач” 10 клас 29.03.2019г.
заедно-за Специалност „Производство на кулинарни
едно изделия и напитки”, част от професия
достойно Професия „Работник в хранително- 4 клас или
ново вкусовата промишленост”, завършен
образование” Специалност „Хранително-вкусова курс за
промишленост I СПК ограмотяване
Професия „Хлебар-сладкар”,
Специалност „Производство на 10 клас
сладкарски изделия”- част от професия
Професия „Продавач-консултант”,
Специалност „Продавач-консултант”- 10 клас
част от професия
3. „Ново начало Професия „Продавач-консултант”, 10 клас 12.04.2019г.
за работа” Специалност „Продавач-консултант”
част от професия

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Работа в екип”, „Подобряване на екипната ефективност”, Управление на промяната” и „Обществени и граждански компетентности”.
Курсовете ще се проведат в периода март – юни 2019г.


По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън градовете Ботевград и Правец.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

 Безработни младежи до 29г.;
 Продължително безработни лица;
 Безработни лица над 50-годишна възраст;
 Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 Безработни лица без професионална квалификация;
 Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
 Безработни с трайни увреждания.

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в бюрото по труда лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление след регистрация в дирекция „Бюро по труда” в гр. Ботевград или във филиала към нея в гр. Правец.

Допълнителна информация може да получите в Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград или във филиала в гр.Правец, както и на тел. 0723/60-162, 07133/23-84.