Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград е териториално звено на Агенцията по заетостта и осъществява своята дейност съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за неговото приложение, Устройствения правилник за дейността на Агенция по заетостта и други нормативни актове.

Устройството на Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград е:
♦ Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград
♦ Център „Работа”
♦ Филиал – град Етрополе
♦ Филиал – град Правец

Уважаеми клиенти,
Дирекцията в Ботевград и нейните филиали предоставят по предмета на своята дейност услуги на всички физически и юридически лица, на търсещите работа лица по постоянен и настоящ адрес и по адрес на работодателя, а така също и на всеки гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Услугите ни са безплатни за всички клиенти. Стремим се да предоставяме услуги с високо качество, най-близо до вас, за да отговорим на вашите нужди.
Ние приветстваме вашата активност и ангажираност при съвместната ни работа.