Работодатели

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград и нейните филиали в Етрополе и Правец са коректен и надежден посредник за работодателите на трудовия пазар в региона.
В дирекцията и нейните филиали работодателите могат да подадат:
♦ заявка за потребност от работна сила с описание на характера на работата, образователните и квалификационни изисквания към кандидатите, както и начина за извършване на подбор за тях;
♦ заявка за обучение.
Работодателите могат да заявят потребностите си от работна сила и по електронен път, като попълнят и подадат заявка-спецификация за свободно работно място по образец от https://www.az.government.bg/bg/prl/srm в меню „Предлагащи работа”, линк „Заяви свободно работно място”.

При обявяване на работни места не трябва да се определят условия по признак на пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние.
Изключение по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност се допуска само ако го изисква спецификата на работното място.

Свободните работни места се обявяват на информационните табла в дирекцията и филиалите й в Етрополе и Правец, а също така и на нейната интернет-страница – http://bt.botevgrad.com

Работодателите имат задължение в срок от 7 работни дни да уведомяват дирекцията за:
♦ заетите и закрити работни места;
♦ приетите на работа лица, насочени от дирекцията;
♦ отказа на насочени лица да приемат предложената им работа;
♦ лицата, които след насочване и сключване на трудов договор, не са започнали работа;
♦ отказа на работодателя да наеме насочени вече безработни лица.

При предвиждане на масови уволнения работодателят е длъжен в срок от 30 дни писмено да уведоми дирекцията.