Квалификация

Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград подпомага търсещите работа лица при техния избор за включване в обучения. Това дава възможност на безработните да повишат шансовете си за трудова реализация съобразно конкретните нужди на пазара на труда в региона, а на заетите – да се усъвършенстват и израстват на място в професионално отношение.
За да подпомага клиентите си в избора им на вида на обучението, дирекцията им предоставя специализираната услуга „професионално ориентиране”, като ги информира за състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда, за възможностите за включване в обучения, за правата и задълженията им по време и след завършване на обученията. Лицата, завършили успешно обучение, получават валидни документи удостоверяващи придобитата професионална квалификация и/или ключова компетентност.

Все още продължава да е налице несъответствие между професионалните характеристики на търсената и на предлаганата работна сила. С провежданите обучения финансирани от държавния бюджет и европейските фондове се цели тази тенденция все повече да бъде преодолявана.
Предвид прогнозите за развитието на пазара на труда се предприемат навременни мерки за подготовката на работна сила, съответстваща на очертаните тенденции в търсенето на труд. Инвестирането в качеството на работната сила е сред основните приоритети на дирекцията на пазара на труда и през 2017г., което ще се постига чрез обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с потребностите на бизнеса. Дейностите се финансират със средства от държавния бюджет и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Подробна информация за възможностите и стъпките за включване в обучения ще получите от експертите и специалистите в дирекцията и нейните филиали в Етрополе и Правец.