Програми по НПДЗ и проекти по ОП

Ежегодно Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград предоставя на работодатели финансови средства за разкриване на работни места по национални програми и проекти, утвърдени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за съответната година. Условията и реда за ползване на преференциите по програми и проекти за заетост и обучение се утвърждават със заповед на Министъра на труда и социалната политика и са посочени в съответната програма или проект. В зависимост от разпределените по Плана за действие на ДБТ средства, дирекцията обявява процедури за кандидатстване по съответните програми и проекти. Кандидатите за участие в тях могат да получат необходимия комплект документи за кандидатстване в дирекцията.

През 2017 година на територията на региона, обслужван от Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград, ще се реализират следните програми и проекти:

ПРОГРАМИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА (НПДЗ) ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

♦ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” – ДЕЙНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” – предназначена за предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти. Безработните лица трябва да са подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП или отговарящи на условията за отпускането на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания или тежко болни лица.

♦ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – осигурява заетост на продължително безработни лица с цел повишаване пригодността им за заетост на пазара на труда чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията, и включване в заетост. Програмата включва три компонента. Първите два компонента са предназначени за работодатели, които осъществяват дейност в частния и публичния сектор и отговарят на изискванията на чл.56 от ЗНЗ. Третият компонент се реализира при възникване на необходимост за предотвратяване и/или преодоляване на последствията от природни бедствия и аварии.

♦ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ – предназначена за повишаване пригодността и осигуряване на заетост на регистрирани безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст и военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност; хора със сензорни и ментални увреждания.

♦ ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” – осигурява възможности на младежи завършили висше образование за придобиване на трудов стаж с цел улесняване на прехода им между образованието и пазара на труда. Допустими са безработни младежи до 29 години, без трудов стаж по специалността, която са завършили (дипломирани).

♦ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО” - повишаване на пригодността и осигуряване на заетост на регистрирани безработни лица чрез включването им в обучение за придобиване на ключови компетентности и/или професионална квалификация и повишаване на мотивацията за активно поведение на пазара на труда чрез включване на безработните лица в мотивационно обучение. Приоритетно в програмата се включват: продължително безработни лица; безработни лица до 29-годишна възраст и безработни лица над 50-годишна възраст.ПРОЕКТИ ФИНАСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСИРСИ” 2014-2020г.

♦ Проект „Нова възможност за младежка заетост”
Предназначен за безработни младежи до 29-годишна възраст. Целта е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит. Кандидатстването за включване в проекта става с подаване на заявления от безработните младежи.

♦ Проект „Обучения и заетост за младите хора”
Предназначен за интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и продължителна заетост. Проектът спомага за улесняване на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които щe получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател), ще натрупат ценен професионален опит и ще се подпомогне по-успешното им адаптиране на пазара на труда. Кандидатстването за включване в проекта става с подаване на заявления от безработните младежи.

♦ Проект „Обучения и заетост”
Предназначен за интегриране на безработни лица на възраст над 29 години, регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост на работно място.