Търсещи работа лица

В Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград и нейните филиали в Етрополе и Правец на търсещи работа лица се предоставя информиране и консултиране относно:
- правата и задълженията съгласно Закона за насърчаване на заетостта;
- свободните работни места, изискванията за тяхното заемане, включително в друго населено място в страната;
- условията и реда за работа в други страни - по линия на EURES и сключени договори по междуправителствени спогодби;
- насочване и подпомагане за включване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта;
- насочване и подпомагане за включване към подходящи проекти за заетост и обучение, финансирани със средства от европейски фондове и международни проекти;
- възможности за психологично подпомагане и мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
- организиране на включване в обучение за възрастни и професионално ориентиране.

Предоставяните посреднически услуги в Дирекция „Бюро по труда” са безплатни.