Регистрация

В Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград и нейните филиали в Етрополе и Правец могат да се регистрират и да упражняват права по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта:
- български граждани;
- граждани на страни-членки на Европейския съюз или на други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
- чужденци с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;
- лица, на които е предоставено право на убежище;
- лица, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут;
- лица, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
- лица граждани на трети държави, които са членове на семейство на български граждани или граждани на държава-членка на Европейския съюз или на държава страна по Споразумението за Европейско икономическо сътрудничество или на Конфедерация Швейцария;
- членове на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;
- притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.

Регистрацията се извършва по постоянен или настоящ адрес. Възможност да се регистрира има всеки, който е:
- безработен;
- зает, но желае да смени работата си;
- учащ, който желае да работи през свободното от учене време;
- лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лице, получаващо пенсия за старост при условията на чуждо законодателство; лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, което не работи.

За да се регистрира и да ползва права по реда на Закона за насърчаване на заетостта, търсещото работа лице следва да подаде декларация по образец и да представи следните документи:
- документ за самоличност;
- документи за придобито образование и/или квалификация;
- документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
- документ, издаден от общината – за регистрация по настоящ адрес /ако е необходимо/;
- решение на трудово експертна лекарска комисия – за лицата с трайно намалена работоспособност.

Не се извършва регистрация, когато лицето:
- е регистрирано в друга Дирекция „Бюро по труда” към датата на подаване на декларация за регистрация;
- е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията му по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 6 месеца от прекратяването й;
- декларирани неверни данни при регистрация;
- е дисциплинарно уволнено при участие в субсидирана заетост в програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта, или по схема от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, и не са изтекли 12 месеца от уволнението;
- има задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието му в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по проекти на Европейския съюз.

Задълженията на регистрираните лица са:
- да изпълнявате препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия и срокове за посещение на дирекцията/филиалите й съгласно изискванията на Закона за насърчаване на заетостта;
- при получаване на писмена покана да се яви на указаната дата и час в дирекцията/филиалите й;
- да спазва предварително определения му график за посещение в дирекцията/филиалите й;
- да уведоми писмено в срок от 7 работни дни при промяна на адреса си;
- да уведомите в 7 работни дни за настъпили промени в декларирания досега статус;
- да не отказва неоснователно предложената му подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация;
- ако е полаган труд по чл.114а от Кодекса на труда, да декларира размера на полученото възнаграждение до 5-о число на месеца следващ месеца, през който е положен труда.
При неспазване на тези задължения регистрацията се прекратява, като право на следваща регистрация се придобива не по-рано от изтичане на 6 месеца след прекратяване на предходната.
Регистрацията на лицата може да бъде прекратена и по тяхно желание. В този случай те следва да подадат заявление-декларация по образец. Това ще им позволи при желание да се регистрират отново без да е необходимо да изчакват изтичане на 6-месечен срок от датата на прекратяване на последната регистрация. Заявление-декларация за прекратяване на регистрацията може да се подаде лично в Дирекция „Бюро по труда” или да се изпрати надлежно оформено с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път.
Уважителни причини за неявяване в Дирекция „Бюро по труда” или нейните филиали съобразно задълженията по плана за действие на регистрираните безработни лица, за което следва да бъде представян доказателствен документ за всеки отделен случай, са:
- задържане от органите на властта;
- явяване в съд или друг държавен орган;
- участие във военноучебен сбор или военна преподготовка;
- заболяване;
- други специфични, за които Директорът на дирекцията трябва да е предварително уведомен лично от лицето.

На регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” лица при необходимост по тяхно искане се издава служебна бележка за удостоверяване на регистрацията им.