Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите

Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите на микро и малки предприятия, че могат да подават заявки за обучения по ключови компетентности на заетия в тях персонал. Агенцията по заетостта финансира обучението до утвърдения максимален размер на средствата за обучение на едно лице.
Тази възможност заетите лица могат да получат по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Лицата могат да придобият знания по:
- „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, с продължителност не по-малко от 30 учебни часа.
- „Дигитална компетентност”, с продължителност не по-малка от 45 учебни часа.
- „Умения за учене”, с продължителност не по-малка от 30 учебни часа.
- „Обществени и граждански компетентности”, с продължителност не по-малка от 30 учебни часа.
- „Инициативност и предприемачество”, с продължителност не по-малка от 30 учебни часа.
Финансирането на обученията на лица в предприятията се извършва при равно участие на Агенцията по заетостта и работодателя.
Не се финансират обученията на лица в предприятията на пълна бюджетна издръжка.
Работодателите могат да подават писмени заявки по образец на място в Дирекция „Бюро по труда”-Ботевград.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен воин” № 7, както и на тел. 0723/60-161.