Национален план за действие по заетостта – 2017 година

Националният план за действие по заетостта за 2017 г. е механизъм за настройване на пазара на труда към устойчивост, балансираност и по-добро функциониране. Целта е да се подкрепи благоприятен за заетостта ръст на икономиката, да се балансира пазара на труда, като се подготвят кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене.
С изпълнението на Плана ще се подпомогне и реализирането на целите и ангажиментите на страната в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020 и мерките включени в Националната програма за реформи 2016-2020г., Конвергентната програма, задачите на Актуализираната стратегия по заетостта 2013г.-2020г., Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г., Стратегията за учене през целия живот, Националната стратегия за хората с увреждания 2016-2020г., Националната програма за развитие на Р България 2020 г. и др.
Визията на Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е определена като:
„Подкрепа за увеличаване на потенциала за растеж на икономиката чрез осигуряване на качествена работна сила и увеличаване на заетостта на качествени работни места в реалната икономика на търсещите работа, включително от неравнопоставените групи на пазара на труда, приоритетно от най-слабо развитите райони.”
Основните цели и приоритети на националната политика по заетостта през 2017г. при прогнозирания икономически ръст за 2017г. или по-висок ръст, спрямо прогнозата заложена в Закона за държавния бюджет за 2017г., стабилна вътрешна среда и ръст на вътрешното търсене включват:
 Намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж, благоприятен за заетостта. Подобряване на бизнес средата и увеличаване на заетостта в основните сектори на икономиката, намаляване на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания и повишаване качеството на заетостта в малките и средните предприятия. Намаляване на различията в заетостта между районите.
 Подобряване на качеството на работната сила и повишаване предлагането на квалифицирани кадри според търсенето на бизнеса. Увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст.
 По-успешно включване и усвояване на умения от безработните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост. Постигане на целите на Европейската гаранция за младежта и по-ускорено намаляване безработицата сред младежите, особено от групата на неактивните младежи (NEET’s). Намаляване на броя на продължително безработните и изпълнение на препоръката на Съвета относно тази целева група.
 Постигане на ефикасност и качество на услугите по заетостта, включително чрез по-тясно сътрудничество с бизнеса, по-добро взаимодействие с частните трудови посредници и предприятията за осигуряване на временна работа. Постигане на дълготраен ефект при приобщаването към пазара на труда на най-уязвимите групи чрез оказване на интегрирани услуги от териториалните поделения на Агенцията по заетостта и дирекциите за социално подпомагане. Повишаване на ефекта от програмите, проектите и мерките на активната политика на пазара на труда на база резултатите от проведените оценки и подобряване на финансовата ефикасност на изразходваните средства.
 Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство.
През 2017г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните основни целеви групи и подгрупи:
1. Безработни младежи до 29г.:
• безработни до 25г.;
• младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
• младежи рано отпаднали от системата на образованието.
2. Продължително безработни лица:
• без квалификация и с ниско образование;
• безработни от ромски произход;
• безработни на социално подпомагане.
3. Безработни над 50-годишна възраст:
• без квалификация и с ниско образование;
• в предпенсионна възраст;
• с нетърсена от работодателите професия и специалност.
4. Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация:
• безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната;
• безработни с недостиг на ключови компетентности;
• безработни с ниско образование (включително от ромски произход);
• безработни на социално подпомагане.
5. Безработни лица с трайни увреждания:
• безработни лица без квалификация.
6. Неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица:
• от области с равнище на безработица над средното за страната;
• без квалификация и с ниско образование;
• с период на неактивност за повече от две години.
Към всяка група ще се подхожда диференцирано с оглед на подгрупите в нея. Лицата от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки от НПДЗ 2017г. след разработване на индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.
Националният план за действие по заетостта през 2017г. ще включва действия в следните основни направления:
1. Подкрепа за икономически растеж благоприятен за заетостта, подобряване на бизнес средата, осигуряване на работна сила за развитието на основни и с потенциал за развитие сектори на икономиката. Ограничаване на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания на работещите.
2. Подобряване на социалния диалог чрез включване на социалните партньори във формирането и изпълнението на политиките по заетостта.
3. Намаляване на безработицата в икономически по-слабо развитите региони включително чрез активната политика на пазара на труда.
4. Подобряване на функционирането на пазара на труда:
• Подобряване на услугите за активиране на безработните, консултиране и професионално ориентиране към търсени на пазара на труда професии и специалности за бързо устройване на нова работа и намаляване на продължителността на безработицата; активиране на неактивни в т.ч. обезкуражени лица; насърчаване на вътрешната мобилност.
• Изпълнение на Европейската гаранция за младежта.
• Осигуряване на работна сила с квалификация и умения съобразно търсенето на бизнеса и с оглед на бъдещите потребности съгласно краткосрочните и средносрочните прогнози.
• Осигуряване на заетост за неравнопоставените групи на пазара на труда в програми, проекти и мерки от Закона за насърчаване на заетостта.
• Подобряване на социалната сигурност и социалното включване; политика по доходите и пасивна политика на пазара на труда.
• Свободното движение на работниците в рамките на ЕС и условия за заетост на лица от трети страни.
5. Укрепване на управлението на политиките по заетостта:
• Повишаване на капацитета на Агенцията по заетостта и сътрудничеството й с частните трудови посредници.
През 2017 г. ще продължи изпълнението на Препоръката на ЕС за интегриране на продължително безработните лица на пазара на труда, приета от Съвета на ЕС на 15 февруари 2016г. Основни области на действие на Препоръката, по които МТСП и АЗ предприемат действия, са:
• Насърчаване на регистрацията на търсещи работа лица в службите по заетост, на икономически неактивни лица вкл. на обезкуражени лица.
• Предлагане на споразумение за работа на регистрираните дълготрайно безработни лица, които не попадат в обхвата на Гаранцията за младежта, най-късно при достигане на 18 месеца от регистриране на безработицата. Споразумението следва да включва цели, графици, задължения, които регистрираното дълготрайно безработно лице трябва да изпълни и предложените услуги в съответствие с индивидуалните обстоятелства и потребности.
• Определяне на единно звено за контакт, което да съдейства на регистрираните дълготрайно безработни чрез координирано предлагане на услуги в областта на заетостта и социалното подпомагане.
• Осъществяване на по-тесни връзки с работодателите с цел да бъдат увеличени възможностите за намиране на работа за регистрираните дълготрайно безработни лица, вкл. разработване на партньорства, развитие на услугите за работодателите, като наставничество на работното място, обучение и подпомагане след назначаването на работа и др.
Финансирането на плана се осъществява със средства за активна политика на пазара на труда от държавния бюджет за 2017 г. в размер на 73 млн. лева, както и със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нови инициативи в активната политика по заетостта, включени в НПДЗ през 2017 г. са:
• създава се възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото се обезщетение при бременност и раждане. Тази възможност се предоставя и на бащите (осиновителите) или настойниците.
• по условията на насърчителната мярка, регламентирана в разпоредбата на чл. 53а от ЗНЗ ще се стимулират работодатели, които осигуряват заетост на безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. Според спецификата на дейността лицата ще се наемат на пълно или непълно работно време. Планирано е включването на 326 лица.
С последните промени в Закона за насърчаване на заетостта бяха регламентирани нови финансови стимули, насърчаващи и подпомагащи мобилността с цел работа.
• по чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта към работни места на повече от 50 км. от настоящия адрес на лицето, ще се предоставят средства ежемесечно до 12 месеца за покриване на разходи, свързани с такси за детски ясли и градини, наем на жилище общо до 200 лв. Планирано е включването на 400 безработни лица и са осигурени средства в размер на 480 000 лв.
През 2017г. се запазва субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - 300 лв. ежемесечно за едно лице по всички мерки, като при наемане на безработни с висше образование се ще се субсидират 380 лв., както и дължимите осигуровки; останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.
Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите включени в програма „Старт на кариерата” (от 500 лв. на 530 лв.), средствата за наставник (от 140 на 180 лв.); на младежките медиатори към общините (от 530 лв. на 580); на психолозите и мениджърите на случай (от 550 лв. на 600 лв.) по програма „Активиране на неактивни лица”.
Размерите на средствата за обучение на безработни лица - за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и за обучение за придобиване на ключови компетентности се запазват непроменени.
През 2017г. ще продължи изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за програмния период 2014-2020г. Ще продължи изпълнението на проектите „Нова възможност за младежка заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”, осигуряващи на безработни младежи до 29г. възможности за стажуване, обучение по време на работа с наставник или обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности срещу ваучери. Ще продължи изпълнението и на проект „Обучения и заетост” за безработни и неактивни лица на възраст над 29г. По проекта е осигурена субсидирана заетост и те се включват в обучения за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности във връзка с конкретните потребности на работните места, което осигурява устойчивост на заетостта след приключване на субсидирането.
През 2017г. ще стартират и нови проекти по ОП „РЧР”, включващи дейности по обучение. Проект „Обучение на възрастни, преминали курсове за ограмотяване” ще се реализира координирано и ще надгради и допълни дейностите по проект „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2015-2020“, изпълнявана от МОН. Целевата група са безработни лица с основно и по-ниско образование или без образование, регистрирани в бюрата по труда.
През 2017г. в рамките на проект „Ваучери за заети лица” ще се даде възможност на заети лица със средно или по-ниско равнище на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез обучения за придобиване на квалификация по професия или по ключови компетентности.