Мерки за заетост и обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ)

В Закона за насърчаване на заетостта са регламентирани насърчителни мерки, които са ориентирани пряко към безработните лица и имат за цел да стимулират започване на работа или самостоятелна стопанска дейност. Ежегодно с Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) се определят параметрите за реализация на отделните мерки за заетост.
Насърчителните мерки за заетост и обучение, ориентирани към работодателите, имат за цел да ги стимулират за: разкриване на нови работни места и наемане на работа на регистрирани безработни лица, повишаване квалификацията на безработни и заети лица, запазване на заетостта. През настоящата година се запазва съфинансирането от работодателите при наемането на безработни лица на субсидирани работни места по мерките за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

Предоставяните от бюджета средства са предназначени за:
♦ трудови възнаграждения в размер на 300 лева за лица със средно образование и 380 лева за лица с висше образование (в случаите когато за заемане на съответното работното място нормативно е посочено висше образование), останалата част до действителния размер на трудовото възнаграждение е за сметка на работодателя;
♦ допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда;
♦ възнаграждения за основен платен годишен отпуск;
♦ дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, допълнително задължително пенсионно осигуряване и националната здравноосигурителна каса;
♦ възнаграждения по чл.40, ал. 5 от КСО;
Предвидени са средства и за:
♦ обучение на възрастни;
♦ насърчаване на териториалната мобилност;
♦ стипендии, транспортни и квартирни разходи на безработни лица, участващи в обучение за ограмотяване, професионална квалификация, мотивационно обучение или ключови компетентности и други финансови облекчения за безработни лица и работодатели в зависимост от мярката за насърчаване на заетост.