Насърчителни мерки по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ)

Мерки за заетост и обучение от Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), по които на ДБТ са предоставени средства за 2017г.

Чл.36, ал.1
За безработни лица до 29 години
1.Трудов договор за не повече от 18 месеца.
2.Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение в посочените по-горе размери съобразно образованието на наетото лице; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за срок до 9 месеца само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети безработните лица.

Чл.36, ал.2
За безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си
1.Трудов договор за не повече от 18 месеца.
2.Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение в посочените по-горе размери съобразно образованието на наетото лице; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за срок до 9 месеца само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети безработните лица.

Чл.36а
За безработни лица до 29 години с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца
1.Трудов договор за 12 месеца на непълно работно време.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца.

Чл.41
За безработни лица до 29-годишна възраст, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност и без трудов стаж по тази професия
1.Трудов договор за 6 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове.

Чл.41а
За безработни лица до 29 години с основно и по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник
1.Трудов договор за 6 месеца.
2.Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателя е възложил обучението на безработното лице, но за не повече от 12 месеца
3.Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за 6 месеца.

Чл.46
За безработни лица придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, които нямат трудов стаж по тази професия
1.Трудов договор за 6 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение в посочените по-горе размери; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за 6 месеца.

Чл.50
Първите 5 безработни лица, приети в микро предприятие
1.Трудов договор за 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове до 9 месеца.

Чл.51, ал.1
За безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст, или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години
1.Трудов договор не по-малко от 3 месеца и не-повече от 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове в размер на 50% за периода на субсидиране.

Чл.51, ал.2
За безработни лица с трайни увреждания
1.Трудов договор не по-малко от 3 месеца и не-повече от 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове в размер на 75% за периода на субсидиране.

Чл.52
Безработни лица с трайно намалена работоспособност
1. Трудов договор за 12 месеца на пълно или непълно работно време.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение в посочените по-горе размери съобразно образованието на наетото лице; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца.

Чл.53а
Безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст
1. Трудов договор на пълно/непълно работно време за 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение в посочените по-горе размери съобразно образованието на наетото лице; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети безработните лица.

Чл.55
Безработни лица изтърпели наказание „лишаване от свобода”
1.Трудов договор за 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети безработните лица.

Чл.55а
Безработни лица над 55-годишна възраст
1. Трудов договор на пълно/непълно работно време за 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение в посочените по-горе размери съобразно образованието на наетото лице; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети безработните лица.

Чл.55в
Безработни лица с поддържана регистрация над 12 месеца
1.Трудов договор за 12 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца само за лицата, наети на работни места, на които през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наети безработните лица.

Чл.55г
Безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване на пълно или непълно работно време
1.Трудов договор за 12 месеца.
2.Допълнително трудово възнаграждение за наставника, на когото работодателя е възложил обучението на безработното лице – 140 лв., но за не повече от 12 месеца
3. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за първите 6 месеца.

Чл.55д
От всички групи безработни
1.Трудов договор за 6 месеца.
2. Възстановяват се средствата за трудово възнаграждение; допълнителни възнаграждения до минималните размери; платен отпуск; възнаграждение по чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните вноски за сметка на работодателя за всички осигурителни фондове за 6 месеца.