Ред и условия за подбор на работодатели

Периодично Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград обявява на информационните си табла /в т.ч. и във филиалите в Етрополе и Правец/, в едно национално и/или едно местно средство за масово осведомяване и на своята интернет-страница http://bt.botevgrad.com насърчителните мерки и финансовите средства, за които може да се сключват договори с работодатели.
Работодателите подават в Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград заявка за разкриване на работни места и необходимите към нея документи за ползване на преференции в срок до 7 работни дни след обявяване на процедурата.
Съветът за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград в срок до 3 дни след изтичане на срока за приемане на документи от работодателите разглежда постъпилите заявки, одобрява ги в зависимост от наличния финансов ресурс и предлага на Директора на дирекцията тези от тях, с които да бъдат сключени договори за ползване на преференциални режими по направените от работодателите заявки.
Списъкът на одобрените работодатели се изнася на информационните табла на дирекцията, нейните филиали и на интернет-страницата http://bt.botevgrad.com не по-късно от 7 дни след одобрението им от Съвета за сътрудничество.

Подборът на работодателите се извършва по критерии утвърдени от Министъра на труда и социалната политика.
Оценяват се само работодатели, отговарящи на следните условия:
- да са регистрирани по действащото законодателство;
- да нямат изискуеми публични задължения – удостоверява се с писмена декларация /по образец/;
- към момента на подаване на заявките за ползване на насърчителни мерки да не са освобождавали работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица - удостоверява се с писмена декларация /по образец/;
- да не са предприятие в затруднение;
- да не осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти и/или преработка и реализация на селскостопански продукти посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
- да не осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
- да не осъществява дейност в отрасъл „въгледобив”;
- да нямат задължение за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучение по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
- да не са получавали средства от други източници на финансиране на същите разходи - да не са получавали средства в размер на обща стойност над левовата равностойност на 200 000 евро за последните три години - удостоверява се с писмена декларация /по образец/.
Ако работодателят след наемане на лица по вече сключения договор, не осигурява заетост на разкритите от него работни места през периода на субсидиране на съответната насърчителна мярка и за допълнителния период, равен на периода на субсидиране, възстановява получените суми със законната лихва.