Обучения за възрастни

Във връзка с новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е прието Постановление № 280 от 2015г. за регламентиране на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение, което доразвива добрите практики за обучение чрез ваучери от предходния програмен период. Ваучери за обучение отново ще се предоставят на заети и безработни лица по схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма.
Новият момент е, че за целия програмен период 2014-2020г. едно и също лице има право да получи само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, и само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице. Въвежда се изискването за съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заетите лица, като условията и редът се залагат в критериите за избор на операциите.
Обучението на безработни лица за придобиване на професионална квалификация и за ключови компетентности чрез ваучери за обучение в рамките на схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъде съобразно предварително събрани заявки от работодатели за наемане на конкретни работни места.
С промените в Закона за насърчаване на заетостта от миналата година се предоставя възможност за стимулиране на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение).

Обучението на безработни лица без осигурено работно място, организирано и финансирано от Агенцията по заетостта, ще се осъществява по професии от Списъка на професиите и специалностите за професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място. Обучението ще бъде тясно обвързано със заложените цели и действия в индивидуалния план за действие изготвен за всяко безработно лице.

Подробна информация за възможностите и стъпките за включване в обучения ще получите от експертите и специалистите в дирекцията и нейните филиали в Етрополе и Правец.