Кандидатстване по проекти, програми и мерки за заетост и обучение

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА (НПДЗ)

Периодично, въз основата на Плана за действие на ДБТ, Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград обявява средства за субсидиране на ново разкрити работни места по програми и мерки за заетост и обучение, утвърдени за реализация по действащия Национален план за действие по заетостта (НПДЗ). Работодателите, които проявяват интерес, могат да получат комплект формуляри за кандидатстване в отдел „Активна политика на пазара на труда”. Приетите документи се предоставят на Съвета за сътрудничество към дирекцията за разглеждане, който след обсъждането им класира кандидатствалите работодатели. По одобрените заявки дирекцията сключва договори за предоставяне на финансови средства в съответствие с избраната програма или мярка за установения от НПДЗ срок, както и насочва отговарящи на условията за включване безработни лица за наемане от съответния работодател.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявка за разкриване на работни места.
2. Искане за насочване на безработни лица към работни места по програмата или мярката.
3. Заявка-спецификация за разкритите работни места.
4. Заверено копие на съдебно решение или копие на документ доказващ регистрацията на дейността (не се изисква за работодатели с ЕИК).
5. Удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверено „Вярно с оригинала” (не се изисква за работодатели с ЕИК).
6. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за работодатели с ЕИК).
7. Декларация за ползвани насърчителни режими по ЗНЗ през предходните 24 месеца.
8. Декларация по чл.56, ал.1 от ЗНЗ.
9. Декларация за минимални и държавни помощи.
10. Декларация, че през последните три месеца няма освобождавани работници и служители наети на работни места за същите длъжности, за които работодателя кандидатства.
Изброените по-горе образци на документи за кандидатстване се предоставят от дирекцията, с изключение на тези по точки 4, 5 и 6.

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Условията и реда за кандидатстване по проекти от оперативната програма са различни за всяка отделна схема/проект.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Декларация за липса на обстоятелства (Приложение № 5) – оригинал.
2. Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение № 6), попълнено в съответствие с Указание за попълване на декларацията (Приложение № 7).
3. Документ, необходим за проверка преди сключване на договор, относим и отразяващ разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията „едно и също предприятие”:
• Дружествен договор - приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества. Посоченият документ се представя като копие, заверено от кандидата, в случай че не е оповестен в Търговския регистър. В случай че посочения документ е оповестен в Търговския регистър, същият не следва да се представя, като ще се проверява от служителите на ЦА на АЗ по служебен път съгласно чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър.
4. Удостоверение за код на икономическата дейност от Националния статистически институт (издадено до 6 месеца преди датата на кандидатстване). За определяне на допустимостта се използва класификация КИД-2008 (приета със Заповед № РД 07-317/29.11.2007г. на Председателя на Националния статистически институт).
5. Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или заверено „Вярно с оригинала”, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на сключване на Договора за заетост (съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър за работодатели с ЕИК не се изисква, а се проверява по служебен път в Търговския регистър).
6. Удостоверение от съответната община за наличието или липсата на просрочени задължения към общината за плащането на местни данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси или съгласно законодателството на страната, в която са установени/регистрирани, издадено в рамките на 1 месец преди датата на сключване на договора за осигуряване на заетост.
7. Удостоверение, издадено от съответния Окръжен съд, че не се намира в открито производство по несъстоятелност (изисква се от всички Работодатели, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията) или в подобни процедури, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран – валидността на документа е 6 месеца.
8. Свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват Работодателя, независимо от начина на представляване - „заедно”, „заедно и поотделно” или „поотделно” и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
9. Отчет за наетите лица, отработеното време средствата за работна заплата за наетите лица и други разходи за труд за предходните 4 тримесечия, подавани на основание чл.20 от Закона за статистиката или Справка за средносписъчния брой на персонала и за начислените средства за работна заплата за предходните 12 месеца – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
10. Копие на заповед/ите за освобождаване или писмо, от което да са ясни трите имена на лицата и основанието от КТ за тяхното освобождаване с цел доказване, че прекратяването на правоотношенията с лицата, заемали същите длъжности заявени в заявката, не е в резултат от съкращение на персонала.
За Ваша информация приложенията по горепосочените документи са публикувани на официалната страница на Агенция по заетостта
https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/
Необходимо е да се подчертае, че за отделните схеми са налице определени специфични изисквания относно някои документи за кандидатстване, поради което е препоръчително кандидат-работодателят да установи връзка с дирекцията за допълнителни разяснения.

Повече подробности можете да научите от нашите експерти при посещение в дирекцията или на нашите телефони.