Невръчени решения за прекратена регистрация на безработни лица

СЪОБЩЕНИЕ
от 02.08.2017г.

Предвид констатирани фактически обстоятелства и на основание чл.20, ал.4, т.4 от Закона за насърчаване на заетостта Директорът на Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград прекрати регистрацията на ЦВЕТЕЛИНА КОЛЬОВА СИМЕОНОВА като безработно лице, считано от 05.07.2017 година.
Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София в 14-дневен срок от съобщението му.


СЪОБЩЕНИЕ
от 09.08.2017г.

Предвид констатирани фактически обстоятелства и на основание чл.20, ал.4, т.1 от Закона за насърчаване на заетостта Директорът на Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград прекрати регистрацията на ГАВРИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ като безработно лице, считано от 09.08.2017 година.
Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София в 14-дневен срок от съобщението му.


СЪОБЩЕНИЕ
От 10.08.2017г.

Предвид констатирани фактически обстоятелства и на основание чл.20,ал.4,т.1 от Закона за насърчаване на заетостта Директорът на Дирекция “Бюро по труда” – Ботевград прекрати регистрацията на ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ТАШКОВА като безработно лице, считано от 10.08.2017 година.
Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Директора на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София в 14-дневен срок от съобщението му.